अभंग आपुलिया हिता जो असे जागता

तुकाराम महाराज गाथा भाष्य

आपुलिया हिता जो असे जागता |
धन्य मातापिता तयाचिया ||१||
कुळी कन्यापुत्र होती जी सात्विक |
तयाचा हरिख वाटे देवा ||२||
गीता भागवत करिती श्रवण |
अखंड चिंतन विठोबाचे ||३||
तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा |
तरी माझ्या दैवा पार नाही ||४||

जो आपल्या कल्यानाविषयी जागरूक असतो त्यांचे आईबाप धन्य आहेत. कुळामध्ये जे सत्वगुनी कन्या, पुत्र जन्माला येतात, त्यांचा देवाला आनंद वाटतो. जे गीता आणि भागवत श्रवण करतात आणि विठोबाचे नित्य चिंतन करतात. तुकाराम महाराज म्हणतात त्यांची जर सेवा मला घडेल तर माझ्या भाग्याला सीमा नाही….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *