अभंग सुंदर तें ध्यान उभे विटेवरी

अभंग २

सुंदर तें ध्यान उभे विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनियां ॥१॥

तुळसीचे हार गळां कासे पीतांबर । आवडे निरंतर तें चि रूप ॥ध्रु.॥

मकरकुंडलें तळपती श्रवणीं । कंठीं कौस्तुभमणि विराजित ॥२॥

तुका म्हणे माझें हें चि सर्व सुख । पाहीन श्रीमुख आवडीनें ॥३॥

अर्थ:-

अतिशय सुंदर असे विठ्ठलाचे ध्यान, कमरेवर हात ठेऊन विटेवर उभे आहे . त्याच्या गळ्यात तुळशीचा हार आहे. पीतांबर नसलेला आहे. असे हे विठ्ठालाचे रूप मला नेहमीच आवडते.मासोळीच्या आकारची कुंडले त्याच्या कानात झळकत आहेत. गळ्यात कौस्तुभमणी धारण केलेला आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात की, हे ध्यान माझे सर्वसुख आहे. असे सुशोभित ध्यान मी नेहमी अवडिने पाहीन.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *